Douma Staal Fisher Edelstaal Ifksshop.nl Van der Let & Partners Identity Friesland Post

6e zeildag Lemmer

07-08-2015
Daguitslag A-klasse naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 Lytse Lies Tony Brundel Gaastmeer Skûtsje Lytse Lies 0.9 0
2 Emanuel Merijn Olsthoorn Lemmer Skûtsje Emanuel 2 0
3 Wylde Wytse Sikke Heerschop Rotterdam Skûtsje Wylde Wytse 3 0
4 De Zes Gebroeders Klaas Kuperus Makkum De Zes Gebroeders 4 0
5 It Swarte Wief Jaap Hofstee Tynje Skûtsje It Swarte Wief 5 0
6 Raerder Roek Michiel Kalsbeek Raerd Skûtsje Raerder Roek 6 0
7 Striidber Siebo Zijsling IJlst Skûtsje Striidber 7 0
8 Drie Gebroeders Arend Wisse de Boer Gorredijk Skûtsje Drie Gebroeders 8 0
9 Jonge Jasper Froukje Osinga-Meijer Franeker Skûtsje Jonge Jasper 10 0
10 Grutte Pier Lucas Bouma Jorwert Skûtsje Grutte Pier 11 0
11 De Jonge Jan Jelle Talsma Warten Skûtsje De Jonge Jan 11 0
12 It Doarp Eastermar Geale Tadema Eastermar Skûtsje It Doarp Eastermar 12 0
13 Eelkje II Jeroen de Vos Heeg Skûtsje Eelkje II 13 0
14 Goede Verwachting (WdV) Walter de Vries Sloten Skûtsje Goede Verwachting 14 0
15 Lonneke Jilles Bandstra Stavoren Skûtsje Lonneke 15 0
16 Frisia Robert de Jong Lemmer Skûtsje Frisia 16 0
Daguitslag a-klein naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 Eemlander Ruud Schaap Eemnes Eemlander 0.9 0
2 Hoop op Welvaart Rutger Boonstra Sneek Skûtsje Hoop op Welvaart 2 0
3 Lytse Earnewâldster Sjoerd Kleinhuis Earnewâld Skûtsje Lytse Earnewâldster 3 0
4 Engelina Smeltekop Johan van der Meulen Earnewâld Skûtsje Engelina Smeltekop 4 0
5 It Abbegeaster Skûtsje Henk Frankena Abbega It Abbegeaster Skûtsje 5 0
6 Welvaart Tsjibbe van der Veer Elahuizen Welvaart 6 0
7 De Tiid sil't leare Daan van der Meer Amsterdam Skûtsje De Tiid sil't leare 7 0
8 Nieuwe Zorg André Wiersma Earnewâld Skûtsje Nieuwe Zorg 8 0
9 Hoop op Zegen (CvdB) Chris van den Berg Leeuwarden Skûtsje Hoop op Zegen 9 0
10 Lutgerdina Smeltekop Michiel Adema Huizen Skûtsje Lutgerdina Smeltekop 10 0
11 Twa Famkes Pieter Jansma Drachten Skûtsje Twa Famkes 11 0
12 Nooit Volmaakt (JvdVjr) Jochem van der Vaart jr Lemmer Skûtsje Nooit Volmaakt 12 0
13 Swanneblom Paul Noordhoek Earnewâld Skûtsje Swanneblom 13 0
14 Stad Harlingen Sikke Tichelaar Harlingen Skûtsje Stad Harlingen 14 0
15 Hoop Doet Leven Koos van Drunen Nij Beets Skûtsje Hoop Doet Leven 16 0
Daguitslag B-klasse naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 Ut en Thús Floriaan Zwart Sneek Skûtsje Ut en Thús 0 0
2 Sinnekening Jan Sipko van der Veen Leeuwarden Skûtsje Sinnekening 0 0
3 Grytsje Obes Romke de Jong Koudum Skûtsje Grytsje Obes 0 0
4 Singelier Wietse Bandstra Stavoren Skûtsje Singelier 0 0
5 Opsjitter Willem Ulbesz Zwaga Langweer Skûtsje Opsjitter 0 0
6 Drie Gebroeders Freddy van der Heide Grou Skûtsje Drie Gebroeders 0 0
7 Jonge Rein Erik Jonker Wytgaard Skûtsje Jonge Rein 0 0
8 Verwisseling Bas Krom Yndyk Skûtsje Verwisseling 0 0
9 Hoop op Zegen (PdK) Paul de Koe Heerenveen Skûtsje Hoop op Zegen 0 0
10 Ale Ron Syperda Heeg Skûtsje Ale 0 0
11 De Eenvoud Remy de Boer Harlingen Skûtsje De Eenvoud 0 0
12 Gerrit Ynze Ulbe Zwaga Koufurderrige Skûtsje Gerrit Ynze 0 0
13 Nooit Volmaakt (CR) Cees Riezebos Hindeloopen Skûtsje Nooit Volmaakt 0 0
14 Zeldenrust Arnold Veenema Sneek Skûtsje Zeldenrust 0 0
15 De Verandering Sint Bekkema Boornbergum Skûtsje De Verandering 0 0
16 Hoop op Zegen (WL) Wybe Leenstra Gaastmeer Skûtsje Hoop op Zegen 0 0
Daguitslag C-klasse naar klassement
  Skûtsje Schipper Thuishaven Teken Pt. Straf Pt.
1 Wâldwiif Tim Roosgeurius Kootstertille Skûtsje Wâldwiif 0 0
2 Goede Verwachting (BvdV) Bouke van der Vaart Lemmer Skûtsje Goede Verwachting 0 0
3 Twee Gebroeders Jan Overwijk Top & Twel Skûtsje Twee Gebroeders 0 0
4 De Yde Noortje Goedhart Mantgum Skûtsje De Yde 0 0
5 Oude Zeug Koos Lamme Sloten Skûtsje Oude Zeug 0 0
6 Woeste Ånne Wytse Heerschop De Meern Woeste Ånne 0 0
7 Harmonie Floris Bottema Bolsward Skûtsje Harmonie 0 0
8 Gerrit de Vries Gerrit de Vries Sneek Skûtsje Gerrit de Vries 0 0
9 De Lege Wâlden Jehanne Prins Terherne Skûtsje De Lege Wâlden 0 0
10 Ulbe Zwaga Kees Hermsen Sloten Skûtsje Ulbe Zwaga 0 0
11 Galamadammen Michael Boxum Galamadammen Skûtsje Galamadammen 0 0
12 Ora et Labora Sietse Broersma Heeg Skûtsje Ora et Labora 0 0